Darmowa wysyłka paczkomatem od 99 zł! Dodajemy gratis 100g kawy przy zamówieniach powyżej 250 zł

Informacje o projekcie – Spektrum

Wartość projektu i źrodła finansowania

  1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 35 250,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 35 250,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym:
  • dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 17 625,00      PLN ( słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100);
  • wkład własny w wysokości 5 280,00 PLN (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100);
  • wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie 35 250,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 17 625,00 PLN ( słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100), stanowiącej nie więcej niż 50,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych zasadami pomocy publicznej[1];
  • wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie 0 PLN (słownie: zero złotych), w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 0 PLN (słownie: zero złotych), stanowiącej nie więcej niż 0% kwoty wydatków objętych zasadami pomocy de minimis[2];
  • wydatki kwalifikowalne rozliczane kwotami ryczałtowymi w kwocie 0 PLN (słownie: zero złotych).
  • Grantodawca zobowiązuje się udzielić Grantobiorcy dofinansowania na realizację Projektu w maksymalnej wysokości wskazanej w ust. 2 pkt 1.
  • Dofinansowanie stanowi:
  • pomoc na usługi doradcze udzielaną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020[3] lub

[1] Podany procent stanowi zaokrąglenie matematyczne. Faktyczne dofinansowanie będzie rozliczane rzeczywistym procentem stanowiącym iloraz kwoty dofinansowania  kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych zasadami pomocy publicznej.