Darmowa wysyłka paczkomatem od 99 zł! Dodajemy gratis 100g kawy przy zamówieniach powyżej 250 zł

Palarnia Kawy KAWANA
Regulamin Sklepu Internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedającego jak i Klienta.
 2. Każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin w polskiej wersji językowej dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 4. Definicje:
  • Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego
  • Sprzedający:Małgorzata Paduch prowadząca działalność gospodarczą po nazwą MAŁGORZATA PADUCH KAWANA, ul. K. Wallenroda 7 , 80-438 Gdańsk, NIP 8341498146, REGON 361662187
  • Klient/Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedającego w zakresie produktów i usług Sklepu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca;
  • Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedającego czynności prawnej w zakresie produktów i usług Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Przedsiębiorca: Klient będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową
  • Usługa Elektroniczna: usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  • Sklep/Sklep Internetowy: sklep prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www. kawana.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
  • Konto Klienta: oznacza indywidualny dla każdego panel uruchomiony po dokonaniu przez Klienta rejestracji, umożliwiający Klientowi korzystanie ze Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
  • Towar lub Produkt: towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedającego;
  • Umowa: umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedającego;
  • Zamówienie: dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Dane Sprzedającego do kontaktu z Klientem:

Małgorzata Paduch prowadząca działalność gospodarczą po nazwą MAŁGORZATA PADUCH KAWANA, ul. Wallenroda 7, 80-438 Gdańsk, adres poczty elektronicznej: kawana@kawana.pl numer telefonu 0048 609653861. NIP 8341498146, REGON 361662187

 1. Sprzedający oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
 • Sklep Internetowy,
 • Opiniowanie (komentowanie),
 • Konto.
 1. Sprzedający świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane
  teleinformatyczne; dostęp do sieci Internet; adres poczty e-mail.
 3. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedający podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedający wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Korzystanie ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu jest niedozwolone.
 7. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z dostawą. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

3. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła
 3. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. 4 ust. 7 Regulaminu.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
 2. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
 • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
 • zamówienia Produktu,
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia;
 • usunięcia swojego konta.
 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
 2. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy
 4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego. Faktura/paragon wysyłane są razem z przesyłką, chyba że klient zażąda inaczej (np. faktura na maila).
 5. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,
 • wybór formy dostawy i płatności;
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 1. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: kawana@kawana.pl
 • zakup na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://kawana.pl/
 1. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 7., tzn. dokonując zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9., powinien podać:
 • nazwę i ilość produktów;
 • imię i nazwisko odbiorcy;
 • dokładny adres dostawy;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres e-mail zamawiającego.
 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 • dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 • opis produktu;
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
 • formę dostawy w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
 • sposób płatności;
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu min. 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami;
 1. Sklep Internetowy
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
 • szybkich płatności przelewem obsługiwane przez Dotpay;
 • za pobraniem;
 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, tj: Kurier DPD.
 2. Klient pokrywa koszty dostawy. W przypadku zamówień powyżej 300 zł i wybrania formy płatności innej niż przy odbiorze, koszty dostawy zobowiązuje się pokryć Sprzedający.
 3. Termin dostawy każdorazowo wskazany jest w trakcie składania zamówienia i najczęściej wynosi 2 dni robocze.
 4. Maksymalny termin dostawy trwa do 14 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia Sprzedającego dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
 5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 6. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.
 7. 20. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 8. Towary dostarczane są na terenie Polski.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
 • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej; lub
 • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
 1. W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia) ; lub
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); lub
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 24 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
 2. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt. 5 Regulaminu. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 24 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości.
 3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 24-26, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w pkt. 5 Regulaminu.
 4. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sprzedający, o którym mowa w ust. 24-26, należy rozumieć przysługujące Sprzedającego umowne prawo odstąpienia, z którego Sprzedający może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w pkt. 5.1 Regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w pkt. 5.1 Regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Sprzedający może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 6. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru. Odbierając towar, Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 7. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedającego. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w pkt. 5 Regulaminu. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu lub kontaktując się telefonicznie. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt. 5 ust. 11 Regulaminu, i z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 5 ust. 6 i 7 Regulaminu.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Klient odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającego pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą korespondencyjną na adres Sklepu Internetowego wskazany w pkt. 1 ust. 4 Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepu Internetowego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności na rachunek wskazany przez Klienta.
 7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; lub
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; lub
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu i zamontowaniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. REKLAMACJE

 1. Sklep internetowy jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego wobec Klienta z tytułu rękojmi za wadę fizyczną lub prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. Usr. 2019.1145). 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie internetowym towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o w/w przepisy.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  • pisemnie na adres Sklepu Internetowego określony w pkt 1 ust. 4 Regulaminu,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kawana@kawana.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać: • imię i nazwisko Klienta,
  • nazwę towaru oraz datę zakupu,
  • datę wystąpienia wady,
  • opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  • żądanie Klienta związane z doprowadzeniem towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży. 6. Sklep internetowy rozpatruje reklamację i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. 1 ust. 4 Regulaminu.
 6. Koszty przesyłki związane z wysyłką towaru będącego przedmiotem uznanej reklamacji pokrywa Sklep internetowy.
 7. Przesyłka powinna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera, w szczególności pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy w obecności kuriera spisać protokół uszkodzenia, a w przypadku odmowy spisania takiego protokołu przez kuriera należy odmówić przyjęcia przesyłki widocznie uszkodzonej.

7. NEWSLETTER

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole
  w formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu się na swoje Konto zapisze się do usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach Sprzedającego. Newsletter zawierać może zawierać zarówno informacje handlowe, jak i informacje stanowiące marketing bezpośredni. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji
  za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 4. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie przez Klientów w
  ramach rejestracji w Sklepie oraz w ramach świadczenia Usług Elektronicznych jest Małgorzata Paduch
  prowadząca działalność gospodarczą po nazwą MAŁGORZATA PADUCH KAWANA, ul. Wallenroda 7,
  80-438 Gdańsk Kraków, NIP 8341498146, REGON 361662187
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) obowiązującego od dnia 25.05.2018 r., oraz innych przepisów prawa regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych. Za dane osobowe uznaje się również dane IP komputera Klienta, za pośrednictwem którego Klient loguje się do Sklepu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z założeniem przez Konta Klienta i korzystaniem ze Sklepu będzie realizowane na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. RODO tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b) art. 6 ust. 1 lit. RODO tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych, ciążących na Administratorze,
  c) art. 6 ust. 1 lit. RODO tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego, w tym w szczególności ewentualnej windykacji pozasądowej niezapłaconych na rzecz Sprzedającego należności, dochodzenia roszczeń i obrony praw Sprzedającego wobec Klienta na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedającego w celu wysyłania Klientowi informacji handlowej oraz w celu marketingu bezpośredniego na wskazany adres e-mail bądź prowadzonych z wykorzystaniem podanego numeru telefonu, o ile wyraził on na to zgodę, w tym także wysyłania mu newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym każdą zgodę na powyższe można wyrazić w trakcie zakładania Konta lub w dowolnym późniejszym okresie. Każda zgoda może zostać w każdym momencie odwołana. Ponadto jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie taki sprzeciw dane te w tym celu nie będą już przetwarzane.
 5. Dane osobowe przekazane Sprzedającego podawane są mu dobrowolnie przez Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w niniejszym Regulaminie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji w Sklepie uniemożliwia taką rejestrację i założenie Konta, uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności oraz uniemożliwia świadczenie przez Usług. Przedsiębiorcy, którzy nie wyrażają zgody na podanie danych osobowych proszeni są o niewypełnianie formularza rejestracyjnego.
 6. Dane osobowe podane w procesie rejestracji Konta będą przechowywane przez Sprzedającego przez okres prowadzenia Konta Klienta, a także okres niezbędny do realizacji Umowy. Dane niezbędne do
  zawarcia za pośrednictwem umowy sprzedaży oraz jej wykonania, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, wyegzekwowania ewentualnych niezapłaconych należności na rzecz Sprzedającego przez Klienta oraz przez okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia wszelkich zobowiązań wzajemnych Sprzedającego i Klienta oraz zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej przez Sprzedającego działalności.
 7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym ) podanych w procesie rejestracji Konta w każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Sprzedającego nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO.
 8. Zablokowanie konta, na żądanie Klienta, jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z Usług świadczonych przez Sprzedającego, w oparciu o Umowę, co skutkować będzie likwidacją konta Klienta i usunięciem treści umieszczonych na jego koncie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Po usunięciu Konta Klienta Sprzedający zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta podanych w procesie rejestracji Konta. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość zatrzymania tych danych jeśli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów, w tym także do rozliczenia wykonanych Usług, a także Umowy sprzedaży (do czasu ich rozliczenia) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także tych których przetwarzanie dopuszczalne jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz umowy zawarte z Klientem.
 9. Sprzedający, będący Administratorem danych osobowych, zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 10. Podane przez Klienta, w procesie rejestracji, dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w niniejszym Regulaminie jedynie przez Sprzedającego lub przez podmioty upoważnione do tego, na podstawie obowiązujących przepisów. Usługodawca informuje, że może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom, którzy posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów, a także podmiotom, z którymi współpracuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usług, a także Umowy sprzedaży, a także zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego. Przekazanie to dotyczyć może w szczególności podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Sprzedającego, obsługę księgową, obsługę prawną, oraz logistyczną.
 11. Usługodawca informuje, że każdy Klient może żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nadto przysługuje mu prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych jego dotyczących. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Sprzedającego stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: kawana@kawana.pl zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.
 12. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 13. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu lub też na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących zarejestrowanych Klientów. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia osobom korzystającym z Systemu zamówień lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane
  na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego kawana.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu